Category Archives: IntelLEO

Trial in the context of my thesis and IntelLEO

Since in the mid of the October, we are conducting a trial in the IntelLEO project and this trial is directly connected with my thesis. I even hoped to get the main data-set from this trial. Trial has got too aims: testing the technology-supported theoretical learning and knowledge building model (SECI phases) and to test the full-prototypes of IntelLEO tools.

The beginning of the testing has been hard. More than months of activities and actually from the project aspect we have nothing done yet, because technology has let us down repeatedly. Quite difficult technological tools, concept of learning paths and public reflections have influenced the teachers’ motivation a lot. Several times I have spent my nights wondering how to motivate teachers to continue, because out of 23 teachers six have left. I have also thinking should we design second trial, but how to do it. It has been very stressful – on one hand scaffolding teachers and on the other hand keep testing the system, identifying the bugs and to constantly thinking shall I get something for my thesis or not.

Same time I’m conducting meta-study about SECI model for one doctoral compendium. I studied more than 60 papers about SECI model and only 19 of them used empirical testing in their studies, rest of them were conceptual papers. Most of these 19 studies used observations of workplace processes and questionnaires to study if the SECI processes take place in organization. That made me quite excited, because our study seems to be therefore quite innovative – we analyze the system (log-information) in order to analyze how much teachers create learning assets, learn from each other, socialize, collaboratively work together etc.

And few days ago I discovered that 4-5 one out of my 17 teachers have opened up – they have hit the point and all SECI phases have started to occur and it has become exciting for them. So, from the project aspect, I don’t have anything positive to say yet, we have not started to use right technologies yet. But from my thesis aspect, I feel like I won the prize – if to scaffold them, facilitate, explain, direct, support – then finally it starts working and they spontaneously performed the actions that I even did not dare to hope. Good!

Advertisements

Seci mudel vaja selgeks saada

Jõudsin täna arusaamale, et ma võin küll teoreetiliselt aru saada, mis on SECI model, aga tegelikkuses puudub mul igasugune aim, kuidas see minu doktoritöö jaoks tööle peaks hakkama ja kuidas ta IntelLEO jaoks huvisid teenib. Ma ei oska seda panna enda jaoks vajalikku konteksti.

Kõigepealt teen endale selgeks mudeli ise.

Ilmutatud teadmus – see väljendub ametlikes protseduurides, standardites ja sisaldub dokumentides, andmebaasides ja formaalsetes protsessides.

–> Minu jaoks tähendab see kooli ja ülikooli normdokumentatsiooni, muid regulatsioone, aga ka õpetajate reflektsioonid jm kirjalikud teadmusobjektid

Ilmutamata teadmus – individualiseeritud, personaalne teadmus, mis areneb tööprotsessi käigus saadud kogemustega, mis pole kirja pandud, kuid mille järgi käitutakse ja mida kõik nö teavad.

–> Minu jaoks on see õpetajate sisemaailm või kohvitassi kõrval maha peetud vestlus, mida kirjas pole.


SECI mudeli eesmärgid:

a) muuta indiviidi poolt organisatsiooni normidest lähtutud interpreteeritud personaalne kogemus indiviidi ilmutatud teadmiseks

Ehk – õpetaja mõtestab endale kooli normdokumentatsiooni, reflekteerib selle üle ja paneb selle kirja. Ta reflekteerib oma tegevuse üle, kuid teda suunavad ja piiravad normdokumendid.

b) seejärel erinevate indiviidide ilmutatud teadmist kombineerides muuta kohasemaks organisatsiooni norme

Ehk – õpetajad läbi üheskoos mõtestavad enda jaoks näiteks kutsestandardi individuaalsete reflektsioonide põhjal ja teevad muudatuste ettepaneku?

c) Sotsialiseerumise ja kombineerimise faasis kui suheldakse siis ka organisatsiooni ilmutamata (?) teadmist kohandatakse isikliku ilmutamata teadmisega

Ehk –

Kuidas võiks aset leida vastastikune suhtlus ilmutatud ja ilmutamata teadmuse vahel? Näiteks:

1. Täiendkoolitus, praktika (ehk siis ametlik lähenemine?)

2. Normdokumentide ja standarditega paika pandud käitumisprotsessid

3. Koostöövahendid

4. Mitteametlikud mõttevahetused, võrgustikud, kogukonnad (ehk mitteformaalne lähenemine?)

SECI mudeli komponendid

1. Sotsialiseerimine – varjatud teadmuse jagamine üksikute isikute vahel; oluline on indiviidi eesmärgid ja need ei pea olema kooskõlas kaaslaste eesmärkidega.

–> Õpetajad reflekteerivad ja planeerivad oma tegevust, seavad omale eesmärke vastavalt oma isiklikele vajadustele, võivad võtta aluseks organisatsioonide poolt loodud/pakutud normdokumentatsiooni.

2. Väljutamine – varjatud teadmuse tõlkimine täpseks teadmuseks;

–> Siin õpetajad planeerivad oma arengut küll vastavalt eelpool mainitud normdokumentatsioonile, kuid nüüd nad püüavad oma eesmärke harmoniseerida vastavalt organisatsiooni omadega ja kutsestandardiga.

–> Õpetajad võtavad normdokumentatsiooni, analüüsivad seda vastavalt enda vajadustele, teevad selle kohta märkmeid ning salvestavad selle

–> Loodud teadmusobjektid õpetajate poolt on taaskasutavad (õpetajate endi või kaaslaste?) poolt, et luua oma nö õpitee. Kas siin on mõeldud, et õpetaja enda poolt loodud sisu kui märk oma arengust. Siis käib ilmselt ka enda portfoolio esitamine kui tõend teatud pädevuste ja kompetentsuste omandamisest?

3. Kombineerimine – täpse teadmuse muundamine kasutatavasse vormi;

Siin tekib ühistegevuse tulemusel uus teadmus.

Kas näiteks, kui õpetajakoolituse tudengid loovad praktika portfooliod individuaalselt ja need seejärel võetakse ülikooli poolt kasutusse kui õppematerjalid, on kombineerimine? Või eeldab see rohkem õpetajakoolituse tudengite ühisloomingut, mille ülikool võiks hiljem kasutusele võtta? Näiteks tegevõpetajad analüüsivad üheskoos olemasolevat õpetaja kutsestandardit ja teevad sellele parandamisettepanekuid.. kas see?

4. Sisestamine – täpse teadmuse kasutamine praktikas, “õppimine tegutsedes”, so uus varjatud teadmus. Personaalne õppimine nendest tegevustest, mida individuaal on ise kogenud või läbi teinud.

—> Peamiselt on see pädevusepõhine enesearengu planeerimine ja reflekteerimine individuaalses võtmes?

—>Kogukonna tasandil on samuti tegevuse planeerimine, kuid aluseks on juba loodud õpiteed vms? Mida see õpetajakoolituse kontekstis tähendab?

 

 

Võtan näiteks esmaõppe stsenaariumi ja toon SECI komponendid sisse:

Internalization – Tudeng kirjutab eneseanalüüsi praktikale minnes, millised ootused tal on, mis eelmisest praktika korrast jäi hingele ja tuleks seekord paremini teha jms.

Socialization – tudengid suhtlevad omavahel, jagavad oma materjale, reflektsioone, ehk isegi annavad tagasisidet teineteisele.

Combination – Juhendaja ja tudeng arutavad koos tunnikava üle, mille tudeng oli ettevalmistanud. Nad otsivad juurde sarnaseid materjale ja võrdlevad neid ning saavad siit juurde uusi mõtteid. Arutluse tulemusel viiakse sisse mõned muudatused, mida järgmine kord tuleks teisti teha

Externalization – tudeng rakendab oma muudetud tunnikava, reflekteerib selle rakendumise üle, analüüsib oma käitumist vastavalt kutsestandardile.

Kas hakkab looma?