Seci mudel vaja selgeks saada

Jõudsin täna arusaamale, et ma võin küll teoreetiliselt aru saada, mis on SECI model, aga tegelikkuses puudub mul igasugune aim, kuidas see minu doktoritöö jaoks tööle peaks hakkama ja kuidas ta IntelLEO jaoks huvisid teenib. Ma ei oska seda panna enda jaoks vajalikku konteksti.

Kõigepealt teen endale selgeks mudeli ise.

Ilmutatud teadmus – see väljendub ametlikes protseduurides, standardites ja sisaldub dokumentides, andmebaasides ja formaalsetes protsessides.

–> Minu jaoks tähendab see kooli ja ülikooli normdokumentatsiooni, muid regulatsioone, aga ka õpetajate reflektsioonid jm kirjalikud teadmusobjektid

Ilmutamata teadmus – individualiseeritud, personaalne teadmus, mis areneb tööprotsessi käigus saadud kogemustega, mis pole kirja pandud, kuid mille järgi käitutakse ja mida kõik nö teavad.

–> Minu jaoks on see õpetajate sisemaailm või kohvitassi kõrval maha peetud vestlus, mida kirjas pole.


SECI mudeli eesmärgid:

a) muuta indiviidi poolt organisatsiooni normidest lähtutud interpreteeritud personaalne kogemus indiviidi ilmutatud teadmiseks

Ehk – õpetaja mõtestab endale kooli normdokumentatsiooni, reflekteerib selle üle ja paneb selle kirja. Ta reflekteerib oma tegevuse üle, kuid teda suunavad ja piiravad normdokumendid.

b) seejärel erinevate indiviidide ilmutatud teadmist kombineerides muuta kohasemaks organisatsiooni norme

Ehk – õpetajad läbi üheskoos mõtestavad enda jaoks näiteks kutsestandardi individuaalsete reflektsioonide põhjal ja teevad muudatuste ettepaneku?

c) Sotsialiseerumise ja kombineerimise faasis kui suheldakse siis ka organisatsiooni ilmutamata (?) teadmist kohandatakse isikliku ilmutamata teadmisega

Ehk –

Kuidas võiks aset leida vastastikune suhtlus ilmutatud ja ilmutamata teadmuse vahel? Näiteks:

1. Täiendkoolitus, praktika (ehk siis ametlik lähenemine?)

2. Normdokumentide ja standarditega paika pandud käitumisprotsessid

3. Koostöövahendid

4. Mitteametlikud mõttevahetused, võrgustikud, kogukonnad (ehk mitteformaalne lähenemine?)

SECI mudeli komponendid

1. Sotsialiseerimine – varjatud teadmuse jagamine üksikute isikute vahel; oluline on indiviidi eesmärgid ja need ei pea olema kooskõlas kaaslaste eesmärkidega.

–> Õpetajad reflekteerivad ja planeerivad oma tegevust, seavad omale eesmärke vastavalt oma isiklikele vajadustele, võivad võtta aluseks organisatsioonide poolt loodud/pakutud normdokumentatsiooni.

2. Väljutamine – varjatud teadmuse tõlkimine täpseks teadmuseks;

–> Siin õpetajad planeerivad oma arengut küll vastavalt eelpool mainitud normdokumentatsioonile, kuid nüüd nad püüavad oma eesmärke harmoniseerida vastavalt organisatsiooni omadega ja kutsestandardiga.

–> Õpetajad võtavad normdokumentatsiooni, analüüsivad seda vastavalt enda vajadustele, teevad selle kohta märkmeid ning salvestavad selle

–> Loodud teadmusobjektid õpetajate poolt on taaskasutavad (õpetajate endi või kaaslaste?) poolt, et luua oma nö õpitee. Kas siin on mõeldud, et õpetaja enda poolt loodud sisu kui märk oma arengust. Siis käib ilmselt ka enda portfoolio esitamine kui tõend teatud pädevuste ja kompetentsuste omandamisest?

3. Kombineerimine – täpse teadmuse muundamine kasutatavasse vormi;

Siin tekib ühistegevuse tulemusel uus teadmus.

Kas näiteks, kui õpetajakoolituse tudengid loovad praktika portfooliod individuaalselt ja need seejärel võetakse ülikooli poolt kasutusse kui õppematerjalid, on kombineerimine? Või eeldab see rohkem õpetajakoolituse tudengite ühisloomingut, mille ülikool võiks hiljem kasutusele võtta? Näiteks tegevõpetajad analüüsivad üheskoos olemasolevat õpetaja kutsestandardit ja teevad sellele parandamisettepanekuid.. kas see?

4. Sisestamine – täpse teadmuse kasutamine praktikas, “õppimine tegutsedes”, so uus varjatud teadmus. Personaalne õppimine nendest tegevustest, mida individuaal on ise kogenud või läbi teinud.

—> Peamiselt on see pädevusepõhine enesearengu planeerimine ja reflekteerimine individuaalses võtmes?

—>Kogukonna tasandil on samuti tegevuse planeerimine, kuid aluseks on juba loodud õpiteed vms? Mida see õpetajakoolituse kontekstis tähendab?

 

 

Võtan näiteks esmaõppe stsenaariumi ja toon SECI komponendid sisse:

Internalization – Tudeng kirjutab eneseanalüüsi praktikale minnes, millised ootused tal on, mis eelmisest praktika korrast jäi hingele ja tuleks seekord paremini teha jms.

Socialization – tudengid suhtlevad omavahel, jagavad oma materjale, reflektsioone, ehk isegi annavad tagasisidet teineteisele.

Combination – Juhendaja ja tudeng arutavad koos tunnikava üle, mille tudeng oli ettevalmistanud. Nad otsivad juurde sarnaseid materjale ja võrdlevad neid ning saavad siit juurde uusi mõtteid. Arutluse tulemusel viiakse sisse mõned muudatused, mida järgmine kord tuleks teisti teha

Externalization – tudeng rakendab oma muudetud tunnikava, reflekteerib selle rakendumise üle, analüüsib oma käitumist vastavalt kutsestandardile.

Kas hakkab looma?

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s